Pravidla soutěží

V kostce: Pravidla pro soutěže společnosti TEGAtex s.r.o.

 1. Každý soutěžní příspěvek vždy obsahuje následující informace, kterým věnujte pozornosti:
  1. období trvání soutěže
  2. podmínky pro účast v soutěži a soutěžní otázku/zadání
  3. co je výhrou v soutěži
  4. termín, do kdy bude vybrán a vyhlášen výherce
  5. způsob, jakým výherce vybereme
 2. Účastnit se můžete, pokud:
  1. máte občanský průkaz (je vám tedy více jak 15 let)
  2. žijete na území státu, kde je soutěž pořádána (Česká republika)
  3. seznámili jste se s úplnými soutěžními pravidly, akceptujete je a dodržíte je
 3. Výhra a její převzetí:
  1. Cenu můžete získat jen tehdy, pokud dodržíte veškerá pravidla a správně splníte zadání soutěže. Při vážném podezření nebo potvrzení, že tomu tak není, váš nárok na výhru zaniká.
  2. V případě výhry je třeba zareagovat na výzvu Pořadatele do 72 hodin od kontaktu. Pokud se tak nestane, Pořadatel může výhru přenechat jinému soutěžícímu, který splnil veškeré soutěžní podmínky.
  3. Abychom vám výhru mohli předat, budeme potřebovat vaše kontaktní informace. Nebojte, jsou u nás v bezpečí. Jak s nimi nakládáme, zjistíte zde.

Soutěž není nijak sponzorovaná ani spravovaná sociální sítí, prostřednictvím které je pořádána (Facebook, společnost Meta).

 

Úplná pravidla vztahující se k soutěžím pořádaných společností TEGAtex s.r.o.

TEGAtex s.r.o., IČ: 05561272, dále jen „Pořadatel“ pořádá soutěže prostřednictvím svého profilu na sociální síti Facebook - https://www.facebook.com/tegatex/.

Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž bez náhrady zkrátit, přerušit nebo zrušit i bez výběru výherců.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, a to písemně, na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění.

 

Vyhlášení soutěže

Příspěvek vyhlašující soutěž obsahuje vždy stěžejní informace o soutěži, jako je: období, ve kterém se soutěž koná, princip soutěže, typ výhry, termín vyhlášení výherců, způsob výběru výherců.

 

Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba žijící na území státu, ve které Pořadatel působí a soutěž pořádá (Česká republika), starší 15 let věku, seznámena s veškerými stanovenými pravidly vztahující se k soutěži, s podmínkou, že pravidla dodrží a akceptuje.

 

Určení a vyhlášení vítěze

Vítěz splňující veškeré podmínky pro účast v soutěži bude vybrán na základě způsobu uvedeného při vyhlášení soutěže. Způsob vyhlášení soutěže bude v souladu s charakterem soutěže. Vyhlášení a kontakt vítěze proběhne vždy nejpozději do 14 pracovních dnů od ukončení soutěže.

Vítěz bude o výhře oznámen označením jeho profilu v komentáři pod soutěžním příspěvkem, případně osloven přímo skrze soukromou zprávu nebo bude jeho jméno, pod kterým na sociální síti vystupuje, vypsáno u vyhlášení výsledků soutěže.

Vítěz bude s oznámením o výhře vyzván k zaslání nezbytných osobních údajů, které budou využity pro předání výhry.

Pořadatel neručí za doručení zprávy, kterou bude zasílána informace o výhře ani za doručení výhry samotné.

Soutěžící také bere na vědomí, že výkon a rychlost přenosu zpráv a dat (stejně jako rychlost odpovědi Pořadatele), jsou závislé na obsluhující technologii. Pořadatel nemůže plně ovlivnit nenadálé události a faktory (např. chyba ve spojení, přerušení el. proudu aj.), které mohou zpomalit či na čas přerušit komunikaci ve věcech soutěže a vylučuje veškerou zodpovědnost pramenící z výše uvedeného.

V případě, že nebude výherce na výzvu Pořadatele reagovat během 72 hodin od chvíle prvního kontaktu, Pořadatel má právo příslušným způsobem vybrat jiného výherce, který splňuje veškerá soutěžní pravidla, případně (např. pokud nebude žádný další kandidát vhodný na výhru), může výhra propadnout ve prospěch Pořadatele. Původní výherce tímto ztrácí právo výhru jakkoli vymáhat.

V případě náhodného výběru vítěze ze všech soutěžících využívá Pořadatel aplikaci pro náhodnou generaci komentářů https://commentpicker.com/.

 

Vyloučení ze soutěže

Zaměstnanci Pořadatele soutěže, osoby jim blízké, stejně jako ostatní právnické i fyzické osoby podílející se na organizaci soutěže, jejich zaměstnanci a blízcí, jsou ze soutěže vyloučeni. V případě účasti v soutěži nemají na výhru nárok.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže jakéhokoli soutěžícího bez udání důvodu a nezávisle na stupni průběhu soutěže, u kterého má vážné podezření na nekalé nebo podvodné jednání (např. manipulaci s výsledky či hlasy, prezentaci prací či fotografií, které nebudou doložitelně originálem soutěžícího, podvojné profily, aj.), na jednání v rozporu s pravidly soutěže nebo při jednání v rozporu se zásadami společnosti Meta. 

V takovém případě nemá vyloučený žádné právo na výhru, jakékoli odškodnění či náhradu.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou.

 

Výhry v soutěži

Veškeré výhry do soutěže zajišťuje Pořadatel. Převzetím výhry přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody nebo újmy, které mohou využíváním výhry vzniknout jemu nebo třetím osobám. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu způsobenou nezodpovědným užíváním ceny.

V případě nespokojenosti s jakostí výhry má soutěžící možnost produkt reklamovat na základě Reklamačních podmínek, podle kterých se následně řídí i výsledek (tedy uznání nebo neuznání) reklamace.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit určenou výhru cenou obdobného typu, pakliže nebude - z jakéhokoli důvodu - mít původní cenu k dispozici. Soutěžící v tomto ani jiném případě nemá nárok na požadování vyplacení finanční hodnoty odpovídající ceně výhry.

Ochrana osobních údajů a nakládání s osobními informacemi

Výherce v soutěži dává Pořadateli povolení zpracovat jím poskytnuté osobní údaje (nejčastěji jméno, příjmení, přezdívka, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) pro potřeby kontaktu výherce a předání výhry.

Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel může bezplatně užít jména, přezdívky a obsahu soutěžního příspěvku (nejčastěji text, fotografie) pro své marketingové a propagační účely.

Soutěžící také souhlasí s tím, že jím poskytnutá e-mailová adresa může být Pořadatelem zařazena do databáze kontaktů pro zasílání komerčních sdělení, ze které se lze kdykoliv odhlásit.

Více o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, zjistíte zde.

 

Soutěž není nijak sponzorovaná ani spravovaná sociální sítí, prostřednictvím které je pořádána (Facebook, společnost Meta).

Tato pravidla jsou platná a účinná od 1. 1. 2023.